XV Zimowy Obóz Szkoleniowy - Karpacz, 18-25.02.2017

STRONA TURNIEJU


baner

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XV Zimowego Obozu Szkoleniowego i Turnieju Szachowego „KARKONOSZE 2017”

Karpacz, 18 – 25.02.2017

 

I. Cel imprezy:

l  zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży zgłoszony do Kuratorium Oświaty woj. Lubuskiego

l  nauka gry w szachy dla początkujących i zaawansowanych

l  podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny 

II. Organizatorzy:

l  Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl

l  KSZ „STILON” Gorzów Wlkp.    www.kszstilon.pl

l  UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl 

III. Termin: 18 – 25.02.2017

l  Przyjazd w dniu 18.02 po godz. 15:00 (wyżywienie  od  kolacji 18.02 do obiadu w dn. 25.02.2017) 

IV. Miejsce:

l  zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OW JAGODA, 58-540 Karpacz, ul. Nadrzeczna 1 

V. Warunki uczestnictwa:

wpłata 300 zł. zadatku (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 31.01.2017.

W przypadku rezygnacji z obozu zadatek nie podlega zwrotowi. Pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie  informacyjnej drogą elektroniczną do dnia 31.01.2017 na adres: Waldemar Gałażewski: tel.600-952-587,  e-mail: w.galazewski@gmail.com 

VI. Charakterystyka zajęć:

w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach liczących 8-10 osób. Zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doświadczonych trenerów szachowych, m.in. Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Andrzej Modzelan. Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z  uwzględnieniem wieku. Wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turnieju szachowym z cyklu „Z szachami przez Polskę” KARKONOSZE 2017.
Po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia, z krótką charakterystyką gry.  

VII. Program dnia:

07:30 - 08:00          Pobudka i toaleta poranna
08:00 - 08:30          Śniadanie
08:30 – 09:00         Porządki w pokojach

09:00 - 12:30          Zajęcia w grupach

13:00 - 13:30          Obiad

13:30 – 14:30         Dzwonimy do rodziców
15:00 – 18:30         Rundy turniejowe    

18:30 – 19:00         Kolacja

19:00 – 21:30         Grupy młodsze - gry i zabawy świetlicowe, filmy DVD (m.in. Szachowe dzieciństwo)

19:00 – 20:30         Grupa A – konsultacje indywidualne z trenerem i praca własna.

21:30 – 22:00         Toaleta wieczorna

22:00 – 07:30         Cisza nocna 

VIII. Finansowanie:

l  Zakwaterowanie i wyżywienie 7 dni x 70 zł = 490 zł.

l  Opieka szkoleniowa, pedagogiczna, medyczna (własna pielęgniarka) 7 dni x 60 zł. = 420 zł.

l  Uczestnicy obozu szkoleniowego zwolnieni są z wpisowego i opłaty rankingowej do turnieju KARKONOSZE 2017. 

 Całkowity koszt obozu 910 zł.

Należności można opłacić na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp., Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001, lub gotówką w dniu przyjazdu.    

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 300 zł.

IX. Koszt imprezy obejmuje:

zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek), szkolenie szachowe i opiekę pedagogiczno – wychowawczą, udział w turnieju (wpisowe, opłatę rankingową), opiekę medyczną (pielęgniarka), korzystanie z sali gimnastycznej w pobliskiej szkole podstawowej, wycieczki. 

X. Uwagi końcowe:

za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca;

uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania, zeszyt oraz strój i obuwie sportowe. Koszt imprezy nie obejmuje transportu. 

Korzystanie z telefonów komórkowych wyłącznie w czasie przewidzianym, tj. 13.30 – 14.30

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

Agencja 64 PLUS A.Czerwoński

ul. Chrobrego 20A/8

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 607-806-152

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA

 

SZACHOWY OBÓZ SZKOLENIOWY – OW JAGODA KARPACZ

 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku1)

  obóz szachowy

2. Termin wypoczynku 18 – 25.02.2017

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku OW JAGODA, 58-540 Karpacz, ul. Nadrzeczna 1

 (miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku) 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1. Imię (imiona) i nazwisko

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

2. Imiona i nazwiska rodziców

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

3. Rok urodzenia………………………………………………………………………….………………………………..……………….….……….…….

4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………….………..………

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3)

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ……………..……….………………………….…………………………………………………

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 

      WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał w OW JAGODA, 58-540 Karpacz, ul. Nadrzeczna 1

od dnia 18.02.2017 do dnia 25.02.2017

........................................ ..........................................................................................................

               (data)                                           (podpis kierownika wypoczynku) 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU    

    W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku) 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

       (miejscowość, data)                                   (podpis wychowawcy wypoczynku)

–––––––––––––––

1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.

2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.

3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o

    potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

    niedostosowaniem społecznym

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie

    (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich   

    dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

    o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym 

    wpisem szczepień):

    tężec ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..….

    błonica ……………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………………..

    dur ………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….……

    inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

    oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku……………………………………………………………………………………….………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) 

STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). 

VII.ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE 

Oświadczam:

 ž   rezygnuję z wystawienia faktury       ž   zamawiam wystawienie faktury

Proszę o wystawienie faktury dla:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(dokładna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowość,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP)

Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga !  Faktury mogą być wystawiane 

jedynie do 7 dnia  od zakończenia turnusu (obozu).

 

...................................................................................................................................................

                (data)                                 (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

VII. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 

       WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się:

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

 

 

 

......................................... .........................................................................................................

                 (data)                                              (podpis organizatora wypoczynku)

Aktualności

27-03-2018 XIV Lubuska Wiosna Szachowa

Lubuska Wiosna Szachowa po raz czternasty

Dzisiaj (27 marca) o 20.00 odprawa, a jutro o 10.00 I runda XIV Lubuskiej Wiosny Szachowej rozgrywanej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. (ul.Sikorskiego 107, wejście od ul.Kosynierów Gdyńskich).

Transmisja będzie prowadzona z dziesięciu szachownic grupy "A". 

Przy okazji przypominamy, że w dniach 2-7.07.2018 w tym samym miejscu odbędzie się (z funduszem nagród 25.000,00 PLN) II Festiwal Szachowy Emanuela Laskera. 

Szczegóły na stronie www.lasker2018.agencja64.pl

Transmisja 
 

28-02-2017 Turnieje Na Nowy Rok!
28-02-2017 1 % podatku
1 % podatku dla Klubu Szachowego STILON Gorzów Wlkp.

Szanowni Państwo,

jak co roku również teraz w okresie rozliczania się z Urzędem Skarbowym z dochodów osiągniętych w 2015 roku mamy możliwość przekazania 1 % podatku na organizację pożytku publicznego (OPP). Przekazując 1 % podatku na Klub Szachowy STILON Gorzów Wlkp. przez Lubuską Federację Sportu wspomagasz naszą działalność statutową związaną z popularyzacją i propagowaniem królewskiej gry w naszym regionie.

Liczymy  na Państwa wsparcie

01-12-2016 Szachowa Ekstraliga 2016


Szachiści Stilon Gorzów Wlkp. ze srebrem w Sygnity Ekstralidze 2016

 

Tegoroczny wynik gorzowian w elicie Polskich szachów, to 7 zwycięstw i dwa remisy. Lepszym dorobkiem pochwalić się może jedynie drużyna WASKO Hetman Katowice i to jej przypadł w udziale złoty medal Sygnity Ekstraligi 2016. Nasi zawodnicy wywalczyli srebrny medal i jest to już 12 krążek w dorobku. To bardzo duży sukces i nawiązanie do wspaniałych tradycji, tego wielce zasłużonego klubu.

  1. Wasko Hetman Katowice                   17,0 pkt.
  2. Klub Szachowy Stilon Gorzów Wlkp.    16,0
  3. VOTUM SA Wrocław                         14,0
  4. Akademia Szachowa Gliwice              11,0
  5. Baszta MOS Żnin                              9,0
  6. Klub Szachowy Miedź Legnica              8,0
  7. SzSON Zagłębie Dąbrowa Górnicza        7,0
  8. TS Wisła Kraków                               5,0
  9. OKSiR BAUMATECH Wisznia Mała          2,0

     10. LKS Wrzos Międzyborów                     1,0

Osiągnięcia punktowe naszych zawodników przedstawiają się następująco: Jurij Kryworuczko 7,0, Kacper Piorun 5,5, Kamil Dragun 7,0, Michał Krasenkow 6,0, Marcel Kanarek 5,5 i Beata Zawadzka 5,0 – wszyscy z 9 gier. Szczegóły związane z zawodami znajdują się na stronie: ekstraliga.pzszach.pl

27-09-2016 Imprezy w KSz STILON

Mistrzostwa Gorzowa Wielkopolskiego 2016

W dniach 23-25 września odbędą się w klubie "Na Chrobrego" mistrzostwa Gorzowa Wielkopolskiego w szachach. Zapisy w piątek do godz.16.45

Wiecej szczegółów w turniejowym KOMUNIKACIE

Serwis turniejowy na ChessArbitrze 


Szachowa Sobota , 10 września 2016

10 września odbędzie się pierwsza powakacyjna "Szachowa Sobota". Zapisy do 9.45, start turnieju o 10.00.

Grupa "A" zgłoszona do oceny rankingowej FIDE

Szczegóły regulaminowe i wyniki na serwisie w "ChessArbitrze 


Szanowni Państwo

Zajęcia szkoleniowe dla najmłodszych odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 18 - 19.30 w lokalu klubowym, przy ul. Chrobrego 28 w Gorzowie Wlkp. 31-08-2016 I połowa 2016

SZACHOWA SOBOTA 14 maja odbędzie się w "NoVa Park" Nova Park logo Good News
Turniej liczony do ELO

Zaplanowana na 14 maja "Szachowa Sobota" odbędzie się (przy współpracy z firmą Good News Company) w galerii "NoVa Park" (ul.Przemysłowa 2) , na I piętrze - w okolicach sklepu "Carry".

Zapisy (wpisowe -10 zł w grupie A i 5 zł w grupie "B") - 12.30 -13.00, czas trwania turnieju (orientacyjnie) 13.00-17.00. Nagrody - 5 nagród finansowych w grupie A i 5 nagród rzeczowych w grupie B.IV FESTIWAL SPORTÓW UMYSŁOWYCH

Turniej Szachowy


16 kwietnia br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie odbędzie się w ramach Festiwalu Gier Umysłowych turniej szachowy. Zapisy do turnieju od godziny 10.00, tempo gry P`15. Szczegóły w załączonym komunikacie.


LINK DO KOMUNIKATU (doc)

WYNIKI


* * * 

73 MP MĘŻCZYZN W SZACHACH - POZNAŃ 2016, 29.03 - 07.04.2016


Artykuł w Gazecie Wyborczej

Srebrny medal MP i nominację na Olimpiadę Szachową w Baku 2016 wywalczył zawodnik n/klubu Kacper Piorun. Serdeczne gratulacje! To kolejny udany występ Kacpra, który otrzymał honorową statuetkę "HETMANA" dla najlepszego zawodnika 2015 roku. O sukcesach K.Pioruna piszemy w informacji poniżej.
VI miejsce wywalczył Kamil Dragun, natomiast na VIII miejscu dotarł do mety trzeci z naszych graczy - Marcel Kanarek.


    Przed VII rundą: Kamil Dragun (białe) - Kacper Piorun (czarne)

STRONA TURNIEJU
TRANSMISJA ON-LINE
WYNIKI

W lokalu n/klubu przy ul. Chrobrego 28, rozegrano już drugi turniej z cyklu imprez "Sobota przy Szachownicy". Komunikat do pobrania na stronie turnieju - TUTAJ.

Kolejny turniej odbędzie się w dniu 14 maja 2016. Zapisy do godz. 9.45 (początek gier o godz. 10.00)
5marca
WYNIKI - grupa A

WYNIKI - grupa B

2 kwietnia
WYNIKI - grupa A
WYNIKI - grupa B

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Następna Ostatnia

Galeria

Copyrights: Agencja64 plus Realizacja Agencja Interaktywna Acro.media Sp. z o.o.